ESTATEGURU PRIVAATSUSREEGLID
Kehtiv alates 14.09.2021

Kõik Estateguru Holding OÜ gruppi kuuluvad ettevõtted (edaspidi ühiselt: EstateGuru või meie) tunnustavad füüsiliste isikute isikuandmete nõuetekohase ja piisava kaitse tähtsust. Siinsed andmekaitsetingimused aitavad teil mõista, kuidas ja miks me teie andmeid töötleme. Selgitame, kuidas me andmeid kogume ja kasutame; mida oleme ette võtnud, et teie andmeid kaitsta, ning millised on teie õigused seoses oma isikuandmetega.

Neid andmekaitsetingimusi kohaldatakse teile, kui olete meie investor, juriidilisest isikust investori või laenusaaja esindaja või seotud isik, kui olete esitanud meie veebisaidil infopäringu või võtate meiega muul eesmärgil ühendust, kui oleme saanud teie isikuandmed kolmandatelt isikutelt või kui olete külastanud meie veebisaiti aadressil https://estateguru.co.

 

1. Mõisted ja määratlused

Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada Euroopa Liidu või liikmesriigi õiguses.

Kaasvastutav töötleja – kaks või enam vastutavat töötlejat, kes määravad ühiselt kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Nad vastutavad võrdselt isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate kohustuste täitmise eest tagamaks, et andmesubjekti õigusi austatakse, andmesubjekte teavitatakse asjakohaselt, ning andmesubjektidele on määratud kontaktasutus- või isik.

Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.

Andmesubjekt – isik, kelle isikuandmeid töödeldakse (nt füüsiliselt isikust klient, veebisaidi kasutaja või juriidilisest isikust kliendi kontaktisik).

Investor – isik, kes meie platvormi kaudu investeerib eelkontrollitud, lühiajalistesse ja kinnisvaraga tagatud laenudesse Euroopas.

Investori andmed – seotud füüsilise isikuga, kes on platvormil kasutajaks registreerunud. Kui investor on juriidiline isik, siis on isikuandmeteks asjaomase juriidilise isikuga seotud füüsilise isiku nimi, isikukood, sünnikuupäev ja kontaktandmed.

Laenusaaja – juriidiline isik, kelle kinnisvaraarendusprojekti rahastatakse.

Laenusaaja andmed – laenusaajaga seotud füüsiliste isikute isikuandmed, sealhulgas laenusaaja kontaktisiku, juhtkonna ja tegelike kasusaajate isikuandmed ning kõigi füüsiliste isikute isikuandmed, kes annavad tagatise, et tagada laenusaajaga sõlmitud finantseerimistehingut. Laenusaaja andmed hõlmavad ka laenu käendajate andmeid, kes võivad olla juriidilised isikud (äriühingud) või füüsilised isikud. Nõuame laenudele käendajaid, et muuta investeeringud oma investoritele turvalisemaks.

Kasutaja – EstateGuru investor või laenusaaja. Kui investor või laenusaaja on juriidiline isik, siis kasutatakse asjaomase juriidilise isiku füüsilisest isikust esindaja kontaktandmeid.

2. Vastutav töötleja

EstateGuru võib isikuandmete töötlemise eri etappides olla vastutav töötleja, kaasvastutav töötleja või volitatud töötleja.

EstateGuru OÜ on kõigi investori ja laenusaaja andmete, meie veebisaidil registreeritud andmete, kõigi meie poolt avalikest registritest või internetist saadud andmete, meie tarnijalt või partnerilt saadud isikuandmete ning veebisaidi kasutajate andmete vastutav töötleja.

EstateGuru OÜ (registrikood 12558919)

Tartu mnt 2

Tallinn 10145

Eesti

Oleme kaasvastutav töötleja koos Lemonway SASiga seoses Soomes, Saksamaal ja Leedus asuvate investorite ja asjaomaste laenumaksete töötlemisega.

Lemonway SAS (registrikood 500486915)

8 rue de Sentier

Pariis 75002

Prantsusmaa

 

3. Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed

Meil on andmekaitsespetsialist, kes teostab kontserni tasandil andmekaitse üle järelevalvet. Kui teil on küsimusi siinsete andmekaitsetingimuste või meie tehtava isikuandmete töötlemise kohta või soovite esitada oma isikuandmetega seoses taotlusi, palun võtke meiega ühendust aadressil dpo@estateguru.co.

4. Mis liiki isikuandmeid me töötleme?

Kogume teie käest järgnevaid isikuandmeid:

Isikutuvastusega seotud andmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünnikuupäev, vanus, suhtluskeel ning amet.

Kontaktandmed – telefoninumber, e-posti aadress ja kodune aadress.

Autentimisandmed – isikut tõendava dokumendi number ja liik, väljastamiskuupäev, kus on olemas foto, sugu ja kodakondsus.

Vastavuskontrolliandmed – „tunne oma klienti“ ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhimõtete rakendamiseks teeme teie liitumisel taustakontrolli ning jälgime teie tehinguid, kui olete meie kliendiks saanud. Andmed, mida me kontrollime, sisaldavad muu hulgas teie elukoha ja ameti andmeid, tehingutes kasutatavate vahendite päritolu andmeid, kutseoskusi, sidemeid riikliku taustaga isikutega, ning kas teile on kohaldatud rahvusvahelisi finantssanktsioone.

Tehingute andmed – portaali kaudu sooritatud finantstehingud, kasutaja eelistused seoses tehingutüüpidega ja kasutaja automaatsed laenu andmise seaded.

Lepingute andmed – lepingud, mille kasutaja on sõlminud portaali kaudu.

Pangakonto andmed – füüsilisest isikust kontoomanik, kontonumber, IBAN, SWIFT, panga nimi.

Makseteenuste andmed – füüsilise isiku eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, sünnikuupäev, elukohariik, kodakondsus, elukohatõend, isikut tõendava dokumendi koopia ning IP-aadress, mida kasutatakse registreerimiseks, tasumiseks või maksete saamiseks.

Laenu käendaja andmed – isikutuvastusega seotud andmed ja kontaktandmed, pangakonto andmed ning laenu tagamiseks kasutatava vara päritolu tõend.

Kasutusandmed – sisselogimiste kellaaeg ja arv, sh sisselogimine Facebooki, LinkedIni või muu kolmandast isikust teenuseosutaja ning sisselogimistunnuse kaudu.

Internetiandmed – andmed veebisaidi külastajate veebiseansside, küpsiste, logiandmete ja IP-aadresside kohta.

 

5. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

EstateGuru töötleb isikuandmeid selleks, et tagada lepingu täitmine ja täita juriidilisi kohustusi õigustatud huvi või andmesubjekti nõusoleku alusel.

 

5.1.Lepingu täitmiseks vajalik andmete töötlemine

Andmete töötlemine on vajalik, et täita teiega sõlmitud lepingut või rakendada enne lepingu sõlmimist asjakohaseid meetmeid.

Töötlemise eesmärk

Isikuandmete kategooriad

Investeerimine

isikutuvastusega seotud andmed, kontaktandmed, autentimisandmed, vastavuskontrolliandmed, pangakonto andmed, tehingute andmed, lepingute andmed, kasutusandmed ja internetiandmed

Laenu võtmine (juriidiline isik)

isikutuvastusega seotud andmed, kontaktandmed, autentimisandmed, vastavuskontrolliandmed, pangakonto andmed, kasutusandmed ja internetiandmed

Platvormil registreerimine

isikutuvastusega seotud andmed, kontaktandmed ja vastavuskontrolliandmed

Investeeringute tegemine

pangakonto andmed

 

5.2. Andmed, mida EstateGuru töötleb oma juriidiliste kohustuste täitmiseks

 

Andmete töötlemine juriidiliste kohustuste täitmiseks hõlmab asjakohaste õigusaktide alusel tehtavat isikuandmete töötlemist kõigis meie tegevuspiirkondades, näiteks Euroopa finantssektori õigusaktid, raamatupidamise või ühisrahastusega seotud seadused. Eelmainitud õigusaktides on sätestatud kogutavate andmete liigid ja andmete säilitamise tähtajad.

Töötlemise eesmärgid

Isikuandmete kategooriad

Laenusaajate vastavuskontroll

Kontaktandmed, isikutuvastusega seotud andmed ja vastavuskontrolliandmed

Raamatupidamine ning maksed investoritele ja müüjatele

Isikutuvastusega seotud andmed ja kontaktandmed

Leedu Vabariigi finantsasutuste seadus ja Soome Vabariigi ühisrahastuse seadus

Isikutuvastusega seotud andmed ja vastavuskontrolliandmed

Vastused ametivõimude ja riigiasutuste infopäringutele

Kontaktandmed

 

5.3 Andmete töötlemine EstateGuru õigustatud huvi alusel

Õigustatud huvi tähendab seda, et andmete töötlemine on vajalik meie äritegevuse huvides. Töötleme isikuandmeid oma õigustatud huvi alusel ainult siis, kui oleme kaalunud selle asjakohasust, et määrata töötlemise mõju teie privaatsusele ja andmekaitseõigustele. Teil on õigus saada lisateavet meie või kolmandate isikute õigustatud huvi kohta ning esitada andmete töötlemisele vastuväide. Kui esitate meie õigustatud huvist tulenevale isikuandmete töötlemisele vastuväite, ei töötle me isikuandmeid sel eesmärgil edasi, välja arvatud juhul, kui tõendame, et neid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel. Kui esitate vastuväiteid otseturunduse eesmärgil toimuva andmete töötlemise kohta, ei töödelda enam isikuandmeid sel eesmärgil.

Töötlemise eesmärk

Isikuandmete kategooriad

Investorite teavitamine investeeringute tasuvusest

Kontaktandmed, kasutusandmed ja lepingute andmed

Investorite profiilide loomine (vt allpool)

Kontaktandmed, kasutusandmed, internetiandmed ja lepingute andmed

Investoritele investeeringute soovitamine

Kasutusandmed ja internetiandmed

Laenusaajale soovitatud laenu käendajad, et lisada laenule lisatagatis

Laenu käendaja andmed

 

Investorite profileerimine

Kasutame teie andmete töötlemiseks mitmesuguseid andmetöötlustehnoloogiaid, sh matemaatiline analüüs, statistika või muud meetodid, mis võimaldavad meil luua investorite profiile, leida tõenäosusi ja soovitada teile sobivaid investeerimisvõimalusi. Saadud teave võimaldab meil hinnata ja prognoosida teie investeerimiseelistusi ning pakkuda teile investeerimisvõimalusi, mis vastavad teie ootustele.

 

5.4 Andmete töötlemine teie nõusoleku alusel

Kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek, töötleme me ainult seda, mille kohta te olete nõusoleku andnud. Nõusolek peab olema antud vabatahtlikult, konkreetselt ja teadlikult. Saate nõusoleku igal ajal ja samal moel, mil selle andsite, tagasi võtta.

Töötlemise eesmärk

Isikuandmete kategooriad

Uudiskiri

Kontaktandmed

Küpsised (v.a vajalikud küpsised)

Internetiandmed

 

Kui annate oma nõusoleku, on teil õigus see igal ajal tagasi võtta, saates meile e-kirja aadressil dpo@estateguru.co, ning me kustutame teie nõusoleku alusel töödeldavad andmed, välja arvatud juhul, kui meil on isikuandmeid vaja ka muudel õiguslikel alustel isikuandmete töötlemiseks.

 

Lisateavet küpsiste kohta leiab meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.

6. Kuidas me teie isikuandmeid kogume?

Kogume teie isikuandmeid järgmistest allikatest:

  • otse teilt;
  • kaudselt kolmandatelt isikutelt, näiteks ametiasutustelt või isikutuvastuse teenuse osutajatelt;
  • kui olete meie juriidilisest isikust kliendiga (investori või laenusaajaga) seotud isik, nt esindaja, juhtkonna liige, omanik või tegelik kasusaaja.

 

7. Kes peale EstateGuru teie andmeid töötleb?

Meie organisatsioonis on teie isikuandmed kättesaadavad vaid EstateGuru töötajatele, kellel on andmeid vaja oma tööülesannete täitmiseks (juurdepääs teadmisvajaduse alusel).

EstateGuru võib edastada andmeid väljapoole EstateGuru (rangelt vajaduse piires ja eesmärkide kohaselt) järgmistele volitatud töötlejatele, kes töötlevad isikuandmeid meile teenuste osutamise käigus:

  • teenuseosutajad (loetelu ei ole ammendav ja võib muutuda): IT-taristu hooldusteenuse osutajad, serverimajutus, e-posti serveri majutus, veebisaidi administraatorid, audiitorid, õigusnõustajad, institutsionaalsed investorid (nt pangad, kinnisvaraarendajad jne);
  • juriidilise kohustuse korral edastame teie andmeid ametiasutustele ja institutsioonidele (nt Politsei- ja Piirivalveamet, kohtud, Häirekeskus, Andmekaitse Inspektsioon);
  • pangad, makseasutused või e-raha asutused, kes osutavad makseteenuseid ning kellele me edastame maksetega seotud isikuandmeid, et täita meie ja teie vahel sõlmitud lepinguid või rakendada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid.

Oleme sõlminud oma partnerite ja värbamisagentuuridega andmekaitselepingud, mis tagavad isikuandmete turvalise töötlemise. Eelmainitud lepingud kohustavad teisi osapooli:

  • rakendama asjakohaseid meetmeid, et tagada isikuandmete konfidentsiaalsus ja turvalisus ning
  • töötlema isikuandmeid kooskõlas õiguslike nõuete ja sõlmitud lepingutega.

Me ei säilita teie andmeid ega edasta neid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda või riikidesse, mille kohta ei ole Euroopa Komisjon andnud hinnangut andmekaitse taseme piisavuse kohta, välja arvatud 8. peatükis kirjeldatud juhtudel. Vajaduse korral edastame andmeid ainult juhul, kui meil on selleks õiguslik alus – eelkõige kui oleme vastuvõtjaga sõlminud lepingu, mis vastab isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõuetele isikuandmete edastamiseks väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ning oleme rakendanud muid asjakohaseid meetmeid, mis tagavad edastamise turvalisuse.

Selleks, et kaitsta teie õigusi privaatsusele, järgib EstateGuru konfidentsiaalsusnõudeid ja piirab rangelt isikuandmete avaldamist.

 

8. Edastamine kolmandatesse riikidesse

Kolmas riik on riik, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik ega riik, mille kohta ei ole Euroopa Komisjon andnud hinnangut andmekaitse taseme piisavuse kohta. Kui olete meie investor Soomest või Leedust, edastame teie isikuandmeid maksete tegemiseks kolmandatesse riikidesse. Maksed sooritatakse meie kaasvastutava töötleja kaudu ning nende heaks kiidetud ja kontrollitud alamtöötlejate poolt.

9. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on seadusega nõutud või kuni töötlemise eesmärk on täidetud. Alljärgnevalt on esitatud mõned näited andmete säilitamisaegadest.

Säilitamisaeg

Näited

Nõusolekul põhineva töötlemise korral nõusoleku tagasivõtmiseni

Kustutame andmed, mida töötleme ainult teie nõusoleku alusel, kohe pärast seda, kui olete nõusoleku tagasi võtnud

5 aastat

Andmed, mida kogume rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete rakendamisel

7 aastat

Kõik raamatupidamise algdokumendid, nt algdokumendid meie platvormi kaudu sooritatud tehingute kohta (laenulepingud, tagasimaksegraafikud, arved)

3 aastat (pärast lepingu lõppemist või lõpetamist)

Isikutuvastusega seotud andmed ja kontaktandmed, mis kaitsevad meid võimalike nõuete eest või võimaldavad meil esitada nõude, et kaitsta meid ja meie õigusi

 

10.  Teie isikuandmete turvalisus

EstateGuru rakendab teie isikuandmete kaitsmiseks vajalikke õiguslikke, korralduslikke, füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid. Alljärgnevalt on esitatud mõned näited meie rakendatud meetmetest.

Füüsilised meetmed – kontorid on lukustatud ja isikuandmeid sisaldavaid paberdokumente säilitatakse lukustatud kappides.

Tehnilised meetmed – arvutid on paroolidega kaitstud ja andmed on vajaduse korral krüpteeritud; kasutatakse tulemüüre ja viirusetõrjeprogramme; andmeid varundatakse regulaarselt; kõigile IT-süsteemi kasutajatele määratakse rollid ja profiilid.

Korralduslikud meetmed – andmekaitse-, infoturbe- ja pääsuõiguste põhimõtted; töötajate regulaarsed koolitused; konfidentsiaalsusnõuded töötajatele.

 

11. Teie õigused seoses teie isikuandmetega

11.1. Teil on õigus saada teavet oma andmete kohta, mida töötleme. Selleks, et saada koopiat meie valduses olevate isikuandmete kohta, saatke e-kiri allpool märgitud e-posti aadressile.

Meil on juriidiline kohustus veenduda, et isik, kes soovib enda kohta teavet saada, on tõepoolest isik, kellel on õigus seda teavet taotleda. Sel põhjusel võime paluda, et tõestate oma isikusamasuse või oma õiguse andmeid taotleda.

11.2. Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. Pidage meeles, et me ei saa kustutada andmeid, mida töötleme lepingujärgse või juriidilise kohustuse täitmiseks.

11.3. Teil on õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele ja õigus töötlemise piiramisele.

11.4 Teil on õigus andmete ülekandmisele, mis tähendab seda, et kui see on tehnoloogiliselt võimalik, edastame teie andmed digitaalses vormingus teisele sarnasele teenusele.

 

Selleks, et eelmainitud õigusi kasutada, võtke meiega ühendust, kasutades andmekaitsetingimuste punktis 3 esitatud kontaktandmeid.

 

12. Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile

Kui leiate, et teie õigust privaatsusele või andmekaitseõigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 

13. Andmekaitsetingimuste muutmine

Privaatsus on EstateGuru jaoks väga tähtis. Uuendame siinseid andmekaitsetingimusi regulaarselt. Meie veebisaidil avaldatud versioon on alati kõige uuem versioon.

 

14. Küpsised

Küpsis on väike andmeelement või sõnum, mis saadetakse organisatsiooni veebiserverist teie brauserisse ja mida seejärel talletatakse teie kõvakettal. Küpsiste kaudu ei saa teie kõvaketta teavet ega teiste veebilehtede loodud küpsiste faile lugeda ja teie arvutisüsteemi kahjustada.

Siiski võite oma brauseri seadetes valida küpsistest keeldumise või märguande edastamise, kui küpsiseid saadetakse. Brauserid võimaldavad teil brauseri seadete kaudu oma kõvakettale salvestatud küpsiseid kontrollida. Et saada küpsiste kohta lisateavet, sealhulgas vaadata, millised küpsised on paigaldatud ning kuidas neid hallata ja kustutada, minge veebilehele http://www.allaboutcookies.org.

Kui otsustate küpsistest keelduda, ei pruugi mõned meie veebilehe funktsioonid töötada nii hästi, nagu oleme ette näinud.

Küpsis

Domeen

Liik

Kirjeldus

Kestus

NID

.google.com

Reklaam

Seda küpsist kasutatakse selleks, et luua kasutaja huvide põhjal profiil ja näidata kasutajale individualiseeritud reklaame.

6 kuud

_fbp

.estateguru.co

Reklaam

Selle küpsise paigaldab Facebook, et edastada kasutajale reklaame, kui ta kasutab Facebooki või Facebooki teenuseid kasutavat digitaalset platvormi pärast selle veebisaidi külastamist.

3 kuud

bscookie

.www.linkedin.com

Reklaam

See küpsis on brauseri ID küpsis, mille paigaldab LinkedIni „Jaga“ nupp ja reklaamsilt.

2 aastat

_gcl_au

.estateguru.co

Analüütilised andmed

Seda küpsist kasutab Google Analytics, et mõista kasutaja toiminguid veebisaidil.

3 kuud

_gid

.estateguru.co

Analüütilised andmed

Selle küpsise paigaldab Google Analytics. Küpsist kasutatakse selleks, et säilitada teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad, ja see aitab luua analüüsiaruandeid veebisaidi toimimise kohta. Kogutud andmed sisaldavad muu hulgas külastajate arvu, veebilehte, millelt nad tulevad, ja külastatud veebilehti (anonüümsel kujul).

1 päev

_ga

.estateguru.co

Analüütilised andmed

Selle küpsise paigaldab Google Analytics. Seda küpsist kasutatakse veebilehe analüüsiaruande koostamisel külastaja, seansi ja kampaania andmete jaoks ning veebilehe kasutamise jälgimiseks. Küpsised säilitavad teavet anonüümselt ja määravad kordumatu külalise tuvastamiseks juhuslikult genereeritud numbri.

2 aastat

_hjFirstSeen

.estateguru.co

Analüütilised andmed

Selle küpsise paigaldab Hotjar uue kasutaja esimese seansi tuvastamiseks. See säilitab väärtuse „tõene“/„väär“, mis näitab, kas tegu oli esimese korraga, mil Hotjar seda kasutajat näeb. Seda kasutatakse registreerimisfiltrites uute kasutajaseansside tuvastamiseks.

30 minutit

__hstc

.estateguru.co

Analüütilised andmed

Selle küpsise paigaldab Hubspot külastajate jälgimiseks. See sisaldab domeeni, esimest ajatemplit (esimene külastus), viimast ajatemplit (viimane külastus), praegust ajatemplit (praegune külastus) ning seansi numbrit (mis kasvab iga järgneva seansiga).

1 aasta ja 24 päeva

hubspotutk

.estateguru.co

Analüütilised andmed

Seda küpsist kasutab HubSpot veebisaidi külastajate jälgimiseks. Küpsis edastatakse HubSpotile vormide edastamisel ja kontaktide duplikaatide eemaldamisel.

1 aasta ja 24 päeva

G_ENABLED_IDPS

.estateguru.co

Funktsionaalne

Küpsist kasutab Google oma teenuse Google Single Sign On jaoks.

7978 aastat, 6 kuud, 21 päeva ja 19 minutit

lang

.ads.linkedin.com

Funktsionaalne

Küpsist kasutatakse kasutaja keele-eelistuste salvestamiseks, et näidata järgmisel korral veebisaidi sisu salvestatud keeles.

seanss

bcookie

.linkedin.com

Funktsionaalne

Selle küpsise paigaldab LinkedIn. Küpsise eesmärk on võimaldada veebilehel kasutada LinkedIni funktsioone.

2 aastat

lidc

.linkedin.com

Funktsionaalne

Selle küpsise paigaldab LinkedIn ja seda kasutatakse marsruutimiseks.

1 päev

lang

.linkedin.com

Funktsionaalne

Küpsist kasutatakse kasutaja keele-eelistuste salvestamiseks, et näidata järgmisel korral veebisaidi sisu salvestatud keeles.

seanss

__hssc

.estateguru.co

Funktsionaalne

Selle küpsise paigaldab HubSpot. Küpsise eesmärk on jälgida seansse. Selle abil otsustatakse, kas HubSpot peaks __hstc küpsises suurendama seansinumbrit ja ajatempleid. See sisaldab domeeni, külastuste arvu (seansi jooksul iga lehekülje külastuse arvu) ja seansi alguse ajatemplit.

30 minutit

PHPSESSID

 

estateguru.co

 

Vajalik

Seda küpsist kasutavad PHP rakendused. Küpsist kasutatakse kasutaja kordumatu seansi ID säilitamiseks ja tuvastamiseks, et hallata kasutaja seanssi veebisaidil. See küpsis on seansipõhine ja see kustutatakse, kui kõik brauseri aknad suletakse.

seanss

__hssrc

.estateguru.co

Vajalik

Selle küpsise paigaldab HubSpot. Nende dokumentatsiooni kohaselt – kui HubSpot muudab seansiküpsist, paigaldatakse ka see küpsis, et määrata kindlaks, kas külastaja on oma brauseri taaskäivitanud. Kui küpsist ei ole olemas, kui HubSpot küpsiseid haldab, loetakse seda uueks seansiks.

seanss

org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE

estateguru.co

Muu

Selle küpsise paigaldab teenuseosutaja Infoniqa Engage ja seda kasutatakse veebisaidil veebivormide jaoks. Selles küpsises talletatakse taotlusprotsessi keele-eelistust.

10 aastat

sidebarClosed

estateguru.co

Muu

Kirjeldus puudub

2 aastat, 8 kuud ja 26 päeva

_dc_gtm_UA-47926272-1

.estateguru.co

Muu

Kirjeldus puudub

1 minut

_ga_QB09HKY478

.estateguru.co

Muu

Kirjeldus puudub

2 aastat

_hjid

.estateguru.co

Muu

Selle küpsise paigaldab Hotjar. Küpsis paigaldatakse, kui külastaja saabub esimest korda Hotjari skriptiga lehele. Selle abil talletatakse kasutajatunnust, mis on brauseris selle veebisaidi jaoks kordumatu. See tagab, et sama veebisaidi järgmistel külastustel omistatakse käitumine samale kasutajatunnusele.

1 aasta

UserMatchHistory

.linkedin.com

Muu

LinkedIn – kasutatakse külastajate jälgimiseks mitmel veebisaidil, et näidata külastaja eelistustele vastavaid reklaame.

1 kuu

AnalyticsSyncHistory

.linkedin.com

Muu

Kirjeldus puudub

1 kuu

li_gc

.linkedin.com

Muu

Kirjeldus puudub

2 aastat

_hjIncludedInSessionSample

estateguru.co

Muu

Kirjeldus puudub

2 minutit

_hjAbsoluteSessionInProgress

.estateguru.co

Muu

Kirjeldus puudub

30 minutit

_gaexp

.estateguru.co

Toimivus

Seda küpsist kasutatakse selleks, et määrata kindlaks kasutaja kaasamine eksperimenti ja eksperimentide lõppemine, millesse kasutaja on kaasatud.

2 kuud ja 2 päeva