ESTATEGURU PRIVATUMO TAISYKLĖS
Galioja nuo 14.09.2021

Kiekviena „Estateguru Holding OÜ“ bendrovė (toliau kartu – „EstateGuru“ arba „mes“) supranta, jog svarbu tinkamai ir pakankamai apsaugoti fizinių asmenų asmens duomenis. Ši privatumo politika padeda jums suprasti, kodėl ir kaip tvarkome jūsų duomenis. Mes paaiškiname, kaip mes renkame ir naudojame bei apsaugome jūsų duomenis ir kokias teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis, jūs turite.

 

Ši privatumo politika taikoma jums, jeigu esate mūsų investuotojas, juridinio asmens investuotojo ar skolininko atstovas ar susijusi šalis, jei pateikiate informacijos užklausą mūsų svetainėje arba kreipiatės į mus kokiu nors kitu tikslu, jei gauname jūsų asmens duomenis iš trečiųjų šalių ir jei lankotės mūsų svetainėse: https://estateguru.co.

 

1. Sąvokos ir apibrėžtys

Asmens duomenys – reiškia bet kokią informaciją, susijusią su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu („duomenų subjektu“); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ar pakeitimas, atkūrimas, konsultacijos, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena ar kartu su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

Bendras duomenų valdytojas – du ar daugiau duomenų valdytojų, kurie kartu nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jie yra vienodai atsakingi už BDAR nustatytų įpareigojimų laikymąsi užtikrinant duomenų subjekto teisių įgyvendinimą, tinkamą duomenų subjektų informavimą ir duomenų subjektų informavimo punktų paskyrimą.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

Duomenų subjektas – asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi (pvz., klientas, kuris yra fizinis asmuo, svetainės naudotojas arba juridinio asmens kliento kontaktinis asmuo).

Investuotojas – asmuo, kuris per mūsų platformą investuoja į iš anksto įvertintas, trumpalaikes, turtu užtikrintas paskolas Europoje. 

Investuotojo duomenys – fizinis asmuo, užsiregistravęs platformoje kaip naudotojas. Kai investuotojas yra juridinis asmuo, asmens duomenys yra fizinio asmens, susijusio su šiuo juridiniu asmeniu, vardas, pavardė, asmens identifikavimo numeris, gimimo data ir kontaktiniai duomenys.

Paskolos gavėjas – juridinis asmuo, gaunantis finansavimą jo nekilnojamojo turto vystymo projektui. 

Paskolos gavėjo duomenys - fizinių asmenų, susijusių su paskolos gavėju, asmens duomenys, įskaitant kontaktinį asmenį, paskolos gavėjo vadovus ir tikruosius savininkus bei visus fizinius asmenis, pateikiančius užstatą su paskolos gavėju sudarytam finansavimo sandoriui užtikrinti. Paskolos gavėjo duomenys taip pat apima paskolos garantijos davėjo, kuriuo gali būti juridinis asmuo (bendrovė) arba fizinis asmuo, duomenis. Mes prašome paskolų garantijų davėjų užtikrinti didesnį mūsų investuotojų investicijų saugumą.

Naudotojas – „EstateGuru“ investuotojas arba paskolos gavėjas. Kai investuotojas ar paskolos gavėjas yra juridinis asmuo – to juridinio asmens atstovo – fizinio asmens duomenys.

 

2. Duomenų valdytojas 

„EstateGuru“ gali būti duomenų valdytoju, bendru duomenų valdytoju arba duomenų tvarkytoju įvairiuose asmens duomenų procesuose. 

„EstateGuru“ yra visų investuotojų ir paskolų gavėjų duomenų, visų mūsų svetainėje užregistruotų duomenų, visų duomenų, kuriuos gauname per viešuosius registrus ar internetu, tiekėjo ar partnerio asmens duomenų ir svetainės lankytojų duomenų valdytojas.

EstateGuru OÜ (registro kodas: 12558919)

Tartu mnt 2 

Talinas 10145

Estija 

Mes kartu su „Lemonway SAS“ valdome mokėjimus už paskolas ir investuotojus, įsikūrusius Suomijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje.

Lemonway SAS (registro kodas: 500 486 915)

8 rue de Sentier

Paryžius 75002

Prancūzija

 

3. Duomenų apsaugos pareigūno (DAP) kontaktiniai duomenys

Mes turime duomenų apsaugos pareigūną (toliau – DAP), kuris prižiūri duomenų apsaugą grupės lygmeniu. Jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos ar mūsų asmens duomenų tvarkymo arba prašymų dėl jūsų asmens duomenų, prašome kreiptis į mus adresu: dpo@estateguru.co

 

4. Kokius asmens duomenis tvarkome?

Asmens duomenys, kuriuos renkame tiesiogiai:

Tapatybės nustatymo duomenys – vardas ir pavardė, asmens kodas ir (arba) gimimo data, amžius, kalba ir profesija; 

Kontaktiniai duomenys – telefono numeris, el. pašto adresas, namų adresas;

Autentiškumo nustatymo duomenys – asmens identifikavimo numeris ir rūšis, asmens tapatybės dokumento su nuotrauka išdavimo data ir galiojimas, lytis ir pilietybė;

Atitikties duomenys – norėdami taikyti „pažink savo klientą“, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos principus, mes atliekame asmenų patikrinimus, kuomet prisijungiate prie mūsų, tuomet stebime jūsų operacijas, vos esate mūsų klientas. Duomenys, kuriuos tikriname, apima jūsų gyvenamosios vietos duomenis, profesiją, lėšų, naudojamų sandoriuose, kilmę, kvalifikaciją arba ryšius su politikoje dalyvaujančiais asmenimis, ir tai, ar jums taikomos tarptautinės finansinės sankcijos, ar ne;

Sandorių duomenys – per portalą sudaromi finansiniai sandoriai, naudotojų pasirinktos sandorių rūšys pagal pobūdį ir automatiniai naudotojo skolinimo pateikimo nustatymai;

Sutarčių duomenys – visos naudotojo per portalą sudarytos sutartys;

Banko sąskaitos duomenys – fizinių asmenų atveju: sąskaitos turėtojas, sąskaitos numeris, IBAN, Swift, banko pavadinimas;

Mokėjimo paslaugų duomenys – fizinių asmenų atveju: vardas, pavardė, el. paštas, gimimo data, gyvenamosios vietos šalis, pilietybė, gyvenamosios vietos įrodymas, asmens tapatybės dokumento kopija ir IP adresas naudojamas registracijai, mokėtojas arba gavėjas.

Paskolos garantijos davėjo duomenys – tapatybės nustatymo ir kontaktiniai duomenys, banko sąskaitos duomenys, paskolai užtikrinti įkeisto turto įrodymas. 

Naudojimo duomenys – prisijungimų laikas ir skaičius, įskaitant prisijungimą per „Facebook“, „LinkedIn“ ar kitą trečiosios šalies paslaugų teikėją ir prisijungimo atpažinimo ženklą.

Interneto duomenys – duomenys apie svetainės lankytojų sesijas, slapukus, prisijungimo duomenys ir IP adresus.

 

5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisėtas pagrindas

„EstateGuru“ tvarko asmens duomenis tam, jog užtikrintų sutarties vykdymą, įvykdytų savo teisines prievoles, dėl teisėtų interesų arba duomenų subjekto sutikimo pagrindu.

 

5.1 Duomenų tvarkymas sutarties vykdymo pagrindu

Duomenų tvarkymas būtinas norint įvykdyti su jumis sudarytą sutartį arba imtis priemonių, reikalingų prieš pasirašant sutartį.  

Duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenų kategorijos

Investavimas

tapatybės nustatymo duomenys, kontaktiniai duomenys, autentiškumo nustatymo duomenys, atitikties duomenys, banko sąskaitos duomenys, sandorių duomenys, sutarčių duomenys, naudojimo duomenys ir interneto duomenys

Skolinimasis (juridinis asmuo)

tapatybės nustatymo duomenys, kontaktiniai duomenys, autentiškumo nustatymo duomenys, atitikties duomenys, banko sąskaitos duomenys, naudojimo duomenys ir interneto duomenys

Registracija platformoje

tapatybės nustatymo duomenys, kontaktiniai duomenys, atitikties duomenys

Investavimo pradžia

Banko sąskaitos duomenys


5.2 Duomenų tvarkymas „EstateGuru“ teisinių prievolių įvykdymo pagrindu

Duomenų tvarkymo teisinės prievolės apima visų asmens duomenų tvarkymą pagal atitinkamus įstatymus ir kitus teisės aktus visose šalyse, kuriose veikiame (Europos finansų sektoriaus reglamentus, apskaitos įstatymus arba visuomeninio finansavimo teisės aktus). Šie teisės aktai ir reglamentai apibrėžia renkamų duomenų rūšį ir duomenų saugojimo laikotarpius. 

Duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenų kategorijos

Paskolos gavėjų atitikties patikrinimai

Kontaktiniai duomenys, tapatybės nustatymo duomenys ir atitikties duomenys 

Apskaita, mokėjimai investuotojams ir tiekėjams

Tapatybės nustatymo duomenys ir kontaktiniai duomenys

Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas ir Suomijos visuomeninio finansavimo įstatymas 

Tapatybės nustatymo duomenys ir atitikties duomenys

Duomenų pateikimas valdžios institucijų ir valstybinių įstaigų informacijos prašymu

Kontaktiniai duomenys

 

5.3 Duomenų tvarkymas „EstateGuru“ teisėto intereso pagrindu

Teisėtas interesas reiškia, jog duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų verslo tikslams. Asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu tik tuo atveju, jei atlikome interesų suderinimo patikrinimą, kad įvertintume duomenų tvarkymo poveikį jūsų privatumui ir duomenų apsaugos teisėms. Jūs turite teisę gauti papildomos informacijos apie mūsų ar trečiųjų šalių teisėtus interesus ir nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jei nesutiksite su jūsų asmens duomenų tvarkymu mūsų teisėtų interesų pagrindu, asmens duomenų šiuo tikslu nebetvarkysime, nebent galėsime įrodyti, kad turime įtikinamą teisėtą duomenų tvarkymo pagrindą. Jei nesutinkate su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, tuomet asmens duomenys tokiais tikslais nebebus tvarkomi. 

Duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenų kategorijos

Investuotojų informavimas apie investavimo rezultatus

Kontaktiniai duomenys, naudojimo duomenys ir sutarčių duomenys

Investuotojų profiliavimas (žr. žemiau)

Kontaktiniai duomenys, naudojimo duomenys, interneto duomenys ir sutarčių duomenys

Investavimo tikslų siūlymas investuotojams

Naudojimo duomenys ir interneto duomenys

Paskolos gavėjų pasiūlymas paskolų garantams pateikti papildomą paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonę  

Paskolų garanto duomenys

Investuotojų profiliavimas 

Tvarkydami jūsų duomenis, taikome įvairias duomenų tvarkymo technologijas, naudodami matematinę analizę, statistikos ar kitus metodus, kurių pagalba galime sukurti investuotojų profilius, nustatyti tikimybes ir pritaikyti jums tinkamas investavimo galimybes. Gauta informacija suteikia mums galimybę įvertinti ir numatyti jūsų investavimo prioritetus ir pasiūlyti jums jūsų lūkesčius atitinkančias investavimo galimybes. 


5.4 Duomenų tvarkymas jūsų sutikimo pagrindu

Tvarkydami asmens duomenis teisėtu sutikimo pagrindu, tvarkome tik tuos duomenis, su kurių tvarkymu jūs sutikote. Sutikimas yra duotas laisva valia, konkretus ir grindžiamas informacija. Jūs galite savo sutikimą bet kuriuo metu atšaukti taip pat lengvai, kaip jį davėte.

Duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenų kategorijos

Naujienlaiškai

Kontaktiniai duomenys

Informacija investuotojams

Kontaktiniai duomenys

Investicijų rinkos veiklos apžvalgos

Kontaktiniai duomenys

Rinkodaros kampanijos

Kontaktiniai duomenys

Slapukai (išskyrus būtinus slapukus) 

Interneto duomenys

Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą, susisiekę su mumis adresu: dpo@estateguru.co, ir mes panaikinsime duomenis, kuriuos tvarkome jūsų sutikimo pagrindu, nebent asmens duomenys mums būtų reikalingi duomenų tvarkymui kitais teisiniais pagrindais. 

Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite mūsų Slapukų Politikoje.

6. Kaip renkame jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis gauname iš šių šaltinių: 

  • Tiesiogiai iš jūsų;

  • Netiesiogiai iš trečiųjų šalių, pvz., valdžios institucijų, tapatybės tikrinimo paslaugų teikėjų;

  • Jei esate mūsų juridinio asmens kliento (investuotojo ar paskolos gavėjo) susijęs asmuo, pvz., atstovas, vadybininkas, savininkas ar tikrasis savininkas.

  1. Kas dar be „EstateGuru“ tvarko jūsų asmens duomenis?

Mūsų organizacijoje jūsų asmens duomenys prieinami tik tiems „EstateGuru“ darbuotojams, kuriems jų reikia, jog galėtų atlikti savo pareigas (vadinamasis „reikia žinoti“ pagrindas).  

Už „EstateGuru“ organizacijos ribų ir tik kai tai būtina bei atsižvelgiant į tikslus, „EstateGuru“ gali perduoti duomenis šių kategorijų duomenų tvarkytojams, kurie tvarko asmens duomenis teikdami paslaugas mums:  

  • paslaugų teikėjai, pvz., IT priežiūros paslaugų teikėjas, serverio įdiegimo, el. pašto serverio teikėjas, svetainės administratorius, auditorius, teisininkai, instituciniai investuotojai (bankai, nekilnojamojo turto plėtotojai (sąrašas nėra baigtinis ir gali keistis);

  • jei teisiškai privaloma, jūsų duomenys perduodami valdžios institucijoms ir įstaigoms (pvz., policijai, teismams, signalizacijos centrui, Duomenų apsaugos inspekcijai);

  • bankai, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios mokėjimo paslaugas, kurioms perduodame su mokėjimais susijusius asmens duomenis mūsų sudarytos sutarties vykdymui, taip pat jeigu reikia pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemonių taikymui.

Su partneriais ir įdarbinimo bendrovėmis sudarėme duomenų apsaugos susitarimus, kad užtikrintume saugų asmens duomenų tvarkymą. Šie susitarimai įpareigoja kitas šalis: 

  • imtis atitinkamų priemonių asmens duomenų konfidencialumui ir saugumui užtikrinti, ir 

  • tvarkyti asmens duomenis pagal teisinius reikalavimus ir susitarimą.

Mes nesaugome ir neperduodame jūsų duomenų už Europos ekonominės erdvės ribų arba į šalis, kuriose, Europos Komisijos nuomone, neužtikrinamas tinkamas asmens duomenų apsaugos lygis, išskyrus 8 skyriuje aprašytus atvejus. Prireikus duomenis perduodame tik tuo atveju, jeigu turime tam teisinį pagrindą, visų pirma susitarimą su gavėju, kuris atitinka BDAR nustatytus asmens duomenų perdavimo už EEE ribų reikalavimus, ir taikome kitas atitinkamas duomenų perdavimo saugumo užtikrinimo priemones.

Siekiant apsaugotos jūsų privatumo teisės, „EstateGuru“ laikosi konfidencialumo principų ir griežtai riboja asmens duomenų atskleidimą.

 

8. Perdavimas į trečiąsias šalis

Trečioji šalis yra šalis, kuri nėra ES valstybė narė, EEE šalis arba šalis, kurioje nėra priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo. Jei esate mūsų investuotojas iš Suomijos ar Lietuvos, jūsų asmens duomenis į trečiąsias šalis mes perduodame siekdami palengvinti mokėjimus. Mokėjimai atliekami per mūsų bendrą duomenų valdytoją ir jo patvirtintus bei patikrintus papildomus tvarkytojus.

 

9. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys saugomi tiek, kiek to reikalauja teisės aktai arba kol pasiekiamas jų tvarkymo tikslas. Toliau pateikiami keli duomenų saugojimo laikotarpių pavyzdžiai:

Duomenų saugojimo laikotarpis

Pavyzdžiai

Iki sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo

Duomenis, tvarkomus tik jūsų sutikimo pagrindu, ištriname iš karto, kai atšaukiate savo sutikimą.

5 metai

Duomenys, kuriuos renkame taikydami pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemones.

7 metai

Visi pagrindiniai apskaitos dokumentai, pvz., pagrindiniai sandorių, vykdomų per mūsų platformą, dokumentai (paskolų sutartys, grąžinimo grafikai, sąskaitos faktūros).

3 metai (pasibaigus sutarčiai arba ją nutraukus)

Tapatybės nustatymo ir kontaktiniai duomenys, kad apsigintume nuo galimų pretenzijų arba pateiktume ieškinį norėdami apginti save ir savo teises.

 

10. Jūsų asmens duomenų saugumas

„EstateGuru“ naudoja būtinas teisines, organizacines, fizines ir technines saugumo priemones asmens duomenims apsaugoti. Kai kurie mūsų taikomų priemonių pavyzdžiai:

Fizinės priemonės – kabinetai rakinami, o popieriniai dokumentai su asmens duomenimis saugomi užrakintose spintose. 

Techninės priemonės – kompiuteriai prireikus yra apsaugoti slaptažodžiu ir užšifruoti, naudojamos užkardos ir antivirusinės programos, reguliariai kuriamos atsarginės kopijos, visiems IT sistemos vartotojams priskiriami vaidmenys ir profiliai.

Organizacinės priemonės – duomenų apsauga, informacijos saugumo ir prieigos valdymo politika, reguliarus darbuotojų mokymas, konfidencialumo reikalavimai darbuotojams.

 

11. Jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis

11.1 Jūs turite teisę gauti informaciją apie jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome. Norėdami gauti savo asmens duomenų, kuriuos mes turime kopiją, susisiekite su mumis žemiau nurodytu el. paštu.

Mes turime teisinę pareigą įsitikinti, jog asmuo, prašantis informacijos apie save, iš tikrųjų yra asmuo, turintis teisę gauti tokius duomenis. Dėl šios priežasties jums gali tekti įrodyti savo tapatybę arba teisę prašyti duomenų.

11.2 Jūs turite teisę reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis. Informuojame, jog negalime panaikinti jokių duomenų, kuriuos tvarkome tam, kad įvykdytume sutartines arba teisines prievoles. 

11.3 Jūs turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu arba jį apriboti.

11.4 Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą, o tai reiškia, kad jei technologiškai įmanoma, mes galime perkelti jūsų duomenis skaitmeniniu formatu kitai panašiai tarnybai.

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš aukščiau paminėtų teisių, susisiekite su mumis nurodytais kontaktiniais duomenimis, nurodytais Politikos 3 punkte.

 

12 . Teisė pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai

Jei manote, kad yra pažeidžiamos jūsų privatumo ir duomenų apsaugos teisės, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos reguliavimo institucijai tose vietose, kuriose mes veikiame. 

 

13. Privatumo politikos pakeitimai

„EstateGuru“ yra svarbus asmeninis privatumas, todėl mes reguliariai atnaujiname šią privatumo politiką. Mūsų svetainėje visada skelbiama naujausia privatumo politikos versija.

 

14. Slapukai

Slapukas yra mažas duomenų arba pranešimų rinkinys, siunčiamas iš organizacijos žiniatinklio serverio į jūsų žiniatinklio naršyklę ir saugomas jūsų kietajame diske. Slapukai negali nuskaityti duomenų iš jūsų kietojo disko ar kitų svetainių sukurtų slapukų failų, taip pat jie negali pažeisti jūsų sistemos.

Tačiau galite iš naujo nustatyti savo naršyklę, jog atsisakytumėte slapuko arba gautumėte pranešimą apie siunčiamą slapuką. Žiniatinklio naršyklės leidžia valdyti kietajame diske saugomus slapukus per žiniatinklio naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukus, įskaitant tai, kokie slapukai naudojami, kaip juos valdyti ir panaikinti, rasite adresu http://www.allaboutcookies.org

Jei nuspręsite nepriimti mūsų slapukų, kai kurios mūsų svetainės funkcijos gali neveikti taip gerai, kaip turėtų.

Slapukas

Domenas

Rūšis

Apibūdinimas

Trukmė

NID

.google.com

Reklamos

Šis slapukas naudojamas profilyje atsižvelgiant į naudotojo pomėgius ir rodo naudotojams pritaikytus skelbimus.

6 mėnesiai

_fbp

.estateguru.co

Reklamos

„Facebook“ slapukas, skirtas pateikti reklamai, kai ji yra „Facebook“ arba skaitmeninėje platformoje, veikiančioje pasinaudojus „Facebook“ reklama, po apsilankymo šioje svetainėje.

3 mėnesiai

bscookie

.www.linkedin.com

Reklamos

„Linked“ dalijimosi mygtukų ir reklamos žymių naršyklės ID slapukas.

2 metai

_gcl_au

.estateguru.co

Analitinis

„Google Analytics“ slapukas skirtas naudotojo veiklai interneto svetainėje suprasti.

3 mėnesiai

_gid

.estateguru.co

Analitinis

Šį slapuką įdiegė „Google Analytics“. Slapukas naudojamas saugoti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, ir padeda sukurti analizės ataskaitą apie tai, kaip veikia svetainė. Surinkti duomenys, įskaitant lankytojų skaičių, šaltinį, iš kurio jie atvyko, ir puslapius, kurie yra aplankyti anonimiškai.

1 diena

_ga

.estateguru.co

Analitinis

„Google Analytics“ slapukas, naudojamas  lankytojų, sesijų, kampanijų duomenims apskaičiuoti ir svetainės naudojimui sekti analizės ataskaitos tikslais. Slapukai informaciją saugo anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sukurtą numerį unikaliems lankytojams identifikuoti.

2 metai

_hjFirstSeen

.estateguru.co

Analitinis

„Hotjar“ slapukas naujo naudotojo pirmajai sesijai identifikuoti. Jis saugo teisingą / klaidingą reikšmę, rodydamas, ar tai buvo pirmas kartas, kai „Hotjar“ pamatė šį naudotoją. Slapuką naudoja Registravimo filtrai naujų naudotojų  sesijoms nustatyti.

30 minučių

__hstc

.estateguru.co

Analitinis

„Hubspot“ slapukas, skirtas lankytojams stebėti. Jame yra domenas, „utk“, pradžios laiko žyma (pirmas apsilankymas), pabaigos laiko žyma (paskutinis apsilankymas), dabartinė laiko žyma (šis apsilankymas) ir sesijos numeris (padidėjimai kiekvienai vėlesnei sesijai).

1 metai ir 24 dienos

hubspotutk

.estateguru.co

Analitinis

„HubSpot“ slapukas, skirtas svetainės lankytojams stebėti. Jis perduodamas „Hubspot“ pateikiamoje formoje ir naudojamas tam, jog nesidubliuotų kontaktai.

1 metai ir 24 dienos

G_ENABLED_IDPS

.estateguru.co

Funkcinis

„Google“ slapukas, naudojamas „Google Single Sign On“.

7978 metai 6 mėnesiai 21 dienos 19 minučių

lang

.ads.linkedin.com

Funkcinis

Slapukas naudojamas naudotojo kalbos nuostatoms išsaugoti, kad kitą kartą, kai naudotojas lankysis svetainėje, turinys jam būtų pateiktas išsaugota kalba.

sesija

bcookie

.linkedin.com

Funkcinis

„LinkedIn“ slapukas, reikalingas tam, kad būtų galima naudotis „LinkedIn“ funkcionalumais puslapyje.

2 metai

lidc

.linkedin.com

Funkcinis

„LinkedIn“ slapukas, naudojamas maršrutizavimui.

1 diena

lang

.linkedin.com

Funkcinis

Slapukas naudojamas naudotojo kalbos nuostatoms išsaugoti, kad kitą kartą, kai naudotojas lankysis svetainėje, turinys jam būtų pateiktas išsaugota kalba.

sesija

__hssc

.estateguru.co

Funkcinis

„HubSpot“ slapukas, skirtas stebėti sesijoms. Jis padeda nustatyti, ar „HubSpot“ reikėtų padidinti sesijų skaičių ir laiko žymas __hstc slapuke. Jis apima domeną, „viewCount“ (kiekvieno „pageView“ padidėjimą sesijos metu) ir sesijos pradžios laiko žymą.

30 minučių

PHPSESSID

estateguru.co

Būtinas

PHP programų slapukas, skirtas unikaliam vartotojo seanso ID išsaugojimui ir identifikavimui, jog būtų galima valdyti naudotojo sesiją svetainėje. Tai sesijos slapukai, kurie yra ištrinami uždarius visus naršyklės langus.

sesija

__hssrc

.estateguru.co

Būtinas

„Hubspot“ slapukas. Kaip nurodoma „HubSpot“ dokumentuose, keičiant sesijos slapuką, jis taip pat nustatomas taip, kad rodytų, ar lankytojas vėl įsijungė savo naršyklę. Jei šio slapuko nėra, kai „HubSpot“ nustato slapukus, laikoma, kad sesija yra nauja.

sesija

org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE

estateguru.co

Kitas

Šis slapukas yra nustatas teikėjo „Infoniqa engage“, kuris yra naudojamas žiniatinklio formoms svetainėje. Slapukas išsaugo taikymo proceso kalbą.

10 metų

sidebarClosed

estateguru.co

Kitas

Nėra aprašymo

2 metai 8 mėnesiai 26 dienos

_dc_gtm_UA-47926272-1

.estateguru.co

Kitas

Nėra aprašymo

1 minutė

_ga_QB09HKY478

.estateguru.co

Kitas

Nėra aprašymo

2 metai

_hjid

.estateguru.co

Kitas

„Hotjar“ slapukas, nustatomas, kuomet klientas pirmą kartą apsilanko puslapyje su „Hotjar“ programavimo kalba. Jis išsaugo naršyklėje atsitiktinio naudotojo ID, kuris yra unikalus tame tinklalapyje. Tokiu būdu užtikrinama, jog kitą kartą lankantis toje pačioje svetainėje veiksmai būtų priskirti to paties naudotojo ID.

1 metai

UserMatchHistory

.linkedin.com

Kitas

„Linkedin“ – naudojamas stebėti lankytojus keliose svetainėse, siekiant pateikti atitinkamą reklamą pagal lankytojo pageidavimus.

1 mėnuo

AnalyticsSyncHistory

.linkedin.com

Kitas

Nėra aprašymo

1 mėnuo

li_gc

.linkedin.com

Kitas

Nėra aprašymo

2 metai

_hjIncludedInSessionSample

estateguru.co

Kitas

Nėra aprašymo

2 minutės

_hjAbsoluteSessionInProgress

.estateguru.co

Kitas

Nėra aprašymo

30 minučių

_gaexp

.estateguru.co

Veiklos

Šis slapukas skirtas naudotojui įtraukti į bandymą ir nustatyti bandymų, į kuriuos buvo įtrauktas vartotojas, galiojimo laiką.

2 mėnesiai 2 dienos