ESTATEGURU PRIVĀTUMA NOTEIKUMI
Spēkā no 14.09.2021

Katrs “Estateguru Holding OÜ” uzņēmums (kopā “EstateGuru” vai “mēs”) izprot fizisko personu personas datu pareizas un adekvātas aizsardzības nozīmi. Šī privātuma politika informē, kāpēc un kā mēs apstrādājam Jūsu datus. Mēs izskaidrojam, kā mēs vācam un izmantojam, kā arī to, ko mēs darām, lai aizsargātu Jūsu datus, un kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem.

 

Šī privātuma politika ir piemērojama Jums, ja esat mūsu investors, juridiskas personas investora vai aizņēmēja pārstāvis vai saistīta puse, ja iesniedzat informācijas pieprasījumu mūsu tīmekļa vietnē vai sazināties ar mums citam nolūkam, ja esam saņēmuši Jūsu personas datus no trešajām pusēm, un, ja apmeklējat mūsu vietnes: https://estateguru.co.

 

1. Termini un definīcijas

Personas dati – ir jebkāda informācija, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisko personu (“datu subjektu”); identificējama persona ir persona, kuru var identificēt tieši vai netieši, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturīgi šīs personas fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei.

Personas datu apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis – ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus; ja šādas apstrādes mērķus un līdzekļus nosaka Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību akti, pārzini vai īpašus kritērijus tā iecelšanai var noteikt Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību akti.

Kopīgs pārzinis – divi vai vairāki pārziņi, kas kopīgi nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Viņiem ir vienāds pienākums izpildīt Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (“VDAR”) noteiktās saistības, nodrošinot datu subjekta tiesību ievērošanu, datu subjektu atbilstošu informēšanu un datu subjektiem ir izraudzīts kontaktpunkts.

Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas apstrādā personas datus pārziņa vārdā.

Trešā persona – ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai struktūra, kas nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs, un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

Datu subjekts – persona, kuras personas dati tiek apstrādāti (piemēram, klients, kas ir fiziska persona, tīmekļa vietnes lietotājs vai juridiskas personas klienta kontaktpersona).

Investors – persona, kas caur mūsu platformu iegulda iepriekš pārbaudītos, īstermiņa, uz īpašumu balstītus aizdevumus Eiropā. 

Investora dati – fiziska persona reģistrējusies platformā kā lietotājs. Ja investors ir juridiska persona, personas dati ir ar šo juridisko personu saistītas fiziskas personas vārds, ID numurs, dzimšanas datums un kontaktinformācija.

Aizņēmējs – juridiska persona, kas saņem finansējumu sava nekustamā īpašuma attīstības projektam. 

Aizņēmēja dati – fizisko personu personas dati, kas saistīti ar aizņēmēju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kontaktpersonu, aizņēmēja vadītājiem un patiesajiem labuma guvējiem un visām fiziskām personām, kas sniedz nodrošinājumu ar aizņēmēju noslēgtā finansēšanas darījuma nodrošināšanai. Aizņēmēja dati ietver arī aizdevuma galvotāja datus, kas var būt juridiska persona (uzņēmums) vai fiziska persona. Mēs lūdzam aizdevumu galvotājus padarīt ieguldījumus drošākus mūsu investoriem

Lietotājs – “EstateGuru” investors vai aizņēmējs. Ja investors vai aizņēmējs ir juridiska persona, tad šīs juridiskās personas fiziskās personas kontaktinformācija.

 

2. Pārzinis 

“EstateGuru” var būt pārzinis, kopīgs pārzinis vai apstrādātājs dažādos personas datu procesos. 

“EstateGuru OÜ” ir visu investoru un aizņēmēju datu, visu Jūsu vietnē reģistrēto datu, visu publisko reģistru vai internetā iegūto datu, mūsu piegādātāja vai partnera personas datu un vietnes apmeklētāju datu pārzinis.

“EstateGuru OÜ” (reģistrācijas numurs: 12558919)

Tartu mnt 2 

Tallina, 10145

Igaunija 

 

Mēs esam kopīgi pārziņi ar “Lemonway SAS” aizdevumu un investoru maksājumu apstrādē Somijā, Vācijā un Lietuvā.

“Lemonway SAS” (reģistrācijas numurs: 500 486 915)

8 rue de Sentier

Parīze, 75002

Francija

 

3. DAS kontaktinformācija

Mums ir DAS, kas pārrauga datu aizsardzību grupas līmenī. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo privātuma politiku vai mūsu personas datu apstrādi, vai Jums ir pieprasījumi par Jūsu personas datiem, lūdzu, sazinieties ar mums izmantojot e-pastu: dpo@estateguru.co

 

4. Kāda veida personas datus mēs apstrādājam?

Mēs vācam šādus personas datus:

Identifikācijas dati – vārds un uzvārds, personas kods un/vai dzimšanas datums, vecums, valoda un profesija; 

Kontaktinformācija – tālruņa numurs, e-pasta adrese, mājas adrese;

Autentifikācijas dati – personas kods un veids, identifikācijas dokumenta ar fotogrāfiju izsniegšanas datums un derīgums, dzimums un pilsonība;

Dati par atbilstību – lai piemērotu “zini savu klientu” un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas principus, mēs veicam fona pārbaudes, kad pievienojaties mums, un uzraugām Jūsu darījumus, tiklīdz kļūstat par mūsu klientu. Dati, kurus mēs pārbaudām, ietver, bet neaprobežojas ar Jūsu dzīvesvietas datiem, profesiju, darījumos izmantoto līdzekļu izcelsmi, kvalifikāciju vai saistību ar politiski redzamām personām un to, vai uz Jums attiecas starptautiskas finanšu sankcijas;

Darījumu dati – finanšu darījumi, kas veikti ar portāla starpniecību, lietotāja darījumu profila veidu preferences un lietotāja automātiskie kreditēšanas iestatījumi;

Līguma dati – visi līgumi, kurus lietotājs noslēdzis ar portāla starpniecību;

Bankas konta dati – fiziskām personām konta turētājs, konta numurs, IBAN, Swift, bankas nosaukums;

Maksājumu pakalpojumu dati – fiziskām personām vārds, uzvārds, e-pasts, dzimšanas datums, dzīvesvietas valsts, valstspiederība, dzīvesvietas apliecinājums, reģistrācijai izmantotā identifikācijas dokumenta kopija un IP adrese, maksātājs vai saņēmējs.

Aizdevuma galvotāja dati – identifikācijas un kontaktinformācija, bankas konta dati, pierādījumi par aktīviem, kas izmantoti aizdevuma garantēšanai. 

Lietošanas dati – pieteikšanās laiks un skaits, ieskaitot pieteikšanos, izmantojot Facebook, LinkedIn vai citu trešo personu pakalpojumu sniedzēju, un pieteikšanās marķieri.

Interneta dati – dati par vietnes apmeklētāju sesijām, sīkdatnes, pierakstīšanās dati un IP adreses.

 

5. Apstrādes mērķis un tiesiskais pamats, apstrādājot Jūsu personas datus?

“EstateGuru” apstrādā personas datus, lai nodrošinātu līguma izpildi, lai izpildītu juridiskās saistības; Tāpat apstrādes tiesiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses vai datu subjekta piekrišana.

 

5.1 Datu apstrāde, kas nepieciešama līguma izpildei.

Datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu ar Jums noslēgto līgumu vai veiktu pasākumus, kas nepieciešami pirms līguma parakstīšanas. 

Apstrādes mērķis

Personas datu kategorijas

Ieguldīšana

identifikācijas dati, kontaktinformācija, autentifikācijas dati, atbilstības dati, bankas konta dati, darījumu dati, līguma dati, lietošanas dati un interneta dati

Aizņēmums (juridiska persona)

identifikācijas dati, kontaktinformācija, autentifikācijas dati, atbilstības dati, bankas konta dati, lietošanas un interneta dati

Reģistrēšanās platformā

Identifikācijas dati, kontaktinformācija, atbilstības dati

Investīciju uzsākšana

Bankas konta dati


 

5.2  Apstrāde, lai izpildītu “EstateGuru” juridiskās saistības

Apstrādes juridiskie pienākumi ietver visu personas datu apstrādi saskaņā ar attiecīgajiem likumiem un noteikumiem visās mūsu vietās, piemēram, Eiropas finanšu sektora noteikumiem, grāmatvedības likumiem vai kolektīvās finansēšanas noteikumiem. Šie likumi un noteikumi nosaka savākto datu veidu un datu glabāšanas periodus. 

Apstrādes nolūki

Personas datu kategorijas

Aizņēmēju atbilstības pārbaudes

Kontaktinformācija, identifikācijas dati un atbilstības dati

Grāmatvedība, maksājumi investoriem un pārdošanas pārstāvjiem

Identifikācijas dati un kontaktinformācija

Lietuvas Republikas likums par finanšu iestādēm un Somijas kolektīvās finansēšanas likums

Identifikācijas un atbilstības dati

Atbilde uz valsts iestāžu informācijas pieprasījumiem

Kontaktinformācija

 

5.3 Datu apstrāde, pamatojoties uz “EstateGuru” likumīgajām interesēm

Likumīgas intereses nozīmē, ka datu apstrāde ir nepieciešama mūsu uzņēmējdarbības mērķiem. Mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tikai tad, ja esam veikuši līdzsvara pārbaudi, lai novērtētu apstrādes ietekmi uz Jūsu privātumu un datu aizsardzības tiesībām. Jums ir tiesības saņemt papildinformāciju par mūsu vai trešo personu likumīgajām interesēm un iebilst pret personas datu apstrādi. Ja Jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm, mēs vairs neapstrādāsim personas datus šim nolūkam, ja vien mēs neuzrādīsim pārliecinošu likumīgu pamatojumu apstrādei. Ja Jūs iebilstat pret apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, personas dati šādiem nolūkiem vairs netiks apstrādāti.

Apstrādes mērķis

Personas datu kategorijas

Investoru atjauninājumi par ieguldījumu izpildi

Kontaktinformācija, lietošanas dati un līguma dati

Investoru profilēšana (skatīt turpmāk tekstā)

Kontaktinformācija, lietošanas dati, interneta dati un līgumu dati

Ierosinot investoriem ieguldījumu mērķus

Lietošanas dati un interneta dati

Aizņēmējs ieteica aizdevuma galvotājiem pievienot aizdevumam papildu nodrošinājumu

Aizdevuma galvotāja dati

 

Investoru profilēšana 

Jūsu datu apstrādei mēs lietojam dažādas datu apstrādes tehnoloģijas, izmantojot matemātisko analīzi, statistiku vai citas metodes, kas ļauj mums izveidot investoru profilus, noteikt varbūtības un atrast Jums atbilstošas ieguldījumu iespējas. Saņemtā informācija dod mums iespēju novērtēt un prognozēt Jūsu vēlmes attiecībā uz ieguldījumiem, un piedāvāt Jums ieguldījumu iespējas, kas atbilst Jūsu cerībām. 

 

5.4 Datu apstrāde, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu

Apstrādājot personas datus, pamatojoties uz piekrišanu kā tiesisko pamatu, mēs apstrādājam tikai to, kam esat piekritis. Piekrišana ir dota brīvprātīgi, konkrēti un informēti. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, un izdarīt to tikpat viegli, cik tā tika dota.

Apstrādes mērķis

Personas datu kategorijas

Informatīvie biļeteni

Kontaktinformācija

Investoru atjauninājumi

Kontaktinformācija

Ieguldījumu tirgus darbības pārskati

Kontaktinformācija

Mārketinga kampaņas

Kontaktinformācija

Sīkdatnes (izņemot nepieciešamās sīkdatnes) 

Interneta dati

Kad Jūs dodat piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar mums pa e-pastu: dpo@estateguru.co, un mēs dzēsīsim datus, kurus mēs apstrādājam, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, ja vien personas dati nav nepieciešami arī personas datu apstrādes darbībām, kas veiktas saskaņā ar citiem tiesiskajiem pamatiem. 

 

Lai iegūtu plašāku informāciju par sīkdatņu izmantošanu, lūdzu, skatiet arī mūsu Sīkdatņu politiku (sk. 13.punktu).

 

6. Kāpēc mēs vācam Jūsu personas datus?

Mēs vācam Jūsu personas datus no šādiem avotiem: 

  • Tieši no jums;

  • Netieši no trešajām personām, piemēram, valsts iestādēm, identitātes pārbaudes pakalpojumu sniedzējiem;

  • Ja esat saistīta persona ar mūsu juridiskās personas klientu (investoru vai aizņēmēju), piemēram, pārstāvi, pārvaldnieku, īpašnieku vai patieso labuma guvēju.

 

7. Kas vēl apstrādā Jūsu datus papildus “EstateGuru”?

Mūsu organizācijā Jūsu personas dati ir pieejami tikai tiem “EstateGuru” darbiniekiem, kuriem dati ir nepieciešami, lai veiktu savus darba pienākumus (tā sauktā “nepieciešamība zināt”).  

Ārpus “EstateGuru” un to stingri ierobežotās nepieciešamības un atbilstoši mērķiem, “EstateGuru” var pārsūtīt datus šādām datu apstrādātāju kategorijām, kuri apstrādā personas datus, sniedzot mums pakalpojumus:

  • pakalpojumu sniedzēji, piemēram, (nav pilns saraksts un var tikt mainīts): IT uzturēšanas pakalpojumu sniedzējs, serveru korpuss, e-pasta serveru nodrošinātājs, vietņu administrators, revidents, juristi, institucionālie investori (bankas, īpašumu attīstītāji);

  • ja tas ir noteikts ar likumu, Jūsu dati tiek nodoti valsts iestādēm (piemēram, policijai, tiesām, trauksmes centram, Datu aizsardzības inspekcijai);

  • bankas, maksājumu vai e-naudas iestādes, kas piedāvā maksājumu pakalpojumus, kurām mēs pārsūtām personas datus, kas saistīti ar maksājumiem, lai izpildītu starp Jums un mums noslēgto līgumu, vai lai īstenotu pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.

Mēs esam noslēguši datu apstrādes līgumus ar mūsu partneriem un personāla atlases uzņēmumiem, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi. Šie līgumi uzliek citām pusēm pienākumu: 

  • veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu personas konfidencialitāti un drošību un 

  • apstrādāt personas datus, ievērojot likumīgās prasības un līgumu.

Mēs neglabājam un nenododam Jūsu datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas vai valstīm, kuras atbilstoši Eiropas Komisijas norādījumiem, nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni, izņemot gadījumus, kas aprakstīti 8. nodaļā. Ja nepieciešams, pārsūtīšana notiks tikai tad, ja mums tam ir tiesisks pamats, it īpaši, ja mēs ar saņēmēju esam noslēguši līgumu, kas atbilst VDAR noteiktajām prasībām par personas datu pārsūtīšanu ārpus EEZ, un esam izpildījuši citus attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu pārsūtīšanas drošību.

Lai nodrošinātu Jūsu privātuma tiesību aizsardzību, “EstateGuru” ievēro konfidencialitātes principus un stingri ierobežo personas datu izpaušanu.

 

8. Nosūtīšana uz trešajām valstīm

Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts, EEZ valsts vai valsts, par kuru nav pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību. Ja esat mūsu investors no Somijas vai Lietuvas, mēs nosūtām jūsu personas datus uz trešajām valstīm, lai veiktu maksājumus. Maksājumi tiek veikti, izmantojot mūsu kopīgo pārzini un tā apstiprinātos un pārbaudītos apakšapstrādātājus.

 

9. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to prasa likumīgās prasības, vai līdz tiek sasniegts apstrādes mērķis. Turpmāk tekstā ir sniegti daži datu glabāšanas periodu piemēri:

Glabāšanas periods

Piemēri

Līdz piekrišanas datu apstrādei, kas balstās uz piekrišanu, atsaukšanai

Mēs dzēšam datus, kurus mēs apstrādājam, balstoties tikai uz Jūsu piekrišanu, tūlīt pēc piekrišanas atsaukšanas

5 gadi

Dati, kurus mēs apkopojam, piemērojot pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai

10 gadi

Visi grāmatvedības pamata dokumenti, piemēram, pamatdokumenti darījumiem, kas veikti, izmantojot mūsu platformu (aizdevuma līgumi, atmaksas grafiki, rēķini).

3 gadi (pēc līguma termiņa beigām vai izbeigšanas)

Identifikācijas dati un kontaktinformācija, lai pasargātu mūs no iespējamām pretenzijām vai iesniegtu prasību par sevis un savu tiesību aizsardzību

 

10.  Jūsu personas datu drošība

“EstateGuru” izmanto nepieciešamos juridiskos, organizatoriskos, fiziskos un tehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus. Daži mūsu izmantoto pasākumu piemēri:

Fiziskie pasākumi – biroji ir aizslēgti, un dokumenti, kas satur personas datus, tiek glabāti aizslēgtos skapjos. 

Tehniskie pasākumi – datori ir aizsargāti ar paroli un pēc nepieciešamības tiek šifrēti; tiek izmantoti ugunsmūri un pretvīrusu programmas; rezerves kopijas tiek veiktas regulāri; visiem IT sistēmas lietotājiem tiek piešķirtas lomas un profili.

Organizācijas līdzekļi – datu aizsardzība, informācijas drošība un piekļuves pārvaldības politika; regulāras darbinieku apmācības, konfidencialitātes prasības darbiniekiem.

 

11. Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem

11.1 Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kādus datus mēs par Jums apstrādājam. Lai saņemtu mūsu rīcībā esošo personas datu kopiju, sazinieties ar mums pa e-pastu, kas norādīts zemāk.

Mums ir juridisks pienākums pārliecināties, ka persona, kas pieprasa informāciju par sevi, patiešām ir persona, kurai ir tiesības saņemt datus. Šī iemesla dēļ Jums var būt jāpierāda sava identitāte vai tiesības pieprasīt datus.

11.2 Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevaram izdzēst datus, kurus mēs apstrādājam, lai izpildītu līgumiskas vai juridiskas saistības. 

11.3 Jums ir tiesības iebilst vai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi.

11.4 Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, kas nozīmē, ka, ja tas ir tehnoloģiski iespējams, mēs varam nosūtīt Jūsu datus digitālā formātā citiem līdzīgiem serveriem.

Lai izmantotu kādu no iepriekšminētajām tiesībām, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta politikas 3. punktā.

 

12 Tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā

Ja uzskatāt, ka Jūsu privātuma un datu aizsardzības tiesības ir pārkāptas, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādēm vietās, kur mēs strādājam. Uzraudzības iestāde Latvijā ir Datu valsts inspekcija (https://www.dvi.gov.lv/lv).  

 

13. Privātuma noteikumu grozījumi

Personas privātums ir svarīgs “EstateGuru”, un mēs regulāri atjauninām šo konfidencialitātes politiku. Mūsu vietnē publicētā versija vienmēr ir jaunākā versija.

 

14. Sīkdatnes

Sīkdatne ir neliela daļa datu vai ziņojumu, kas tiek nosūtīts no organizācijas tīmekļa servera uz Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu un pēc tam tiek saglabāts Jūsu cietajā diskā. Sīkdatnes nevar nolasīt datus no Jūsu cietā diska vai citu vietņu izveidotās sīkdatnes, un tās nekaitē Jūsu sistēmai.

Tomēr Jūs varat atiestatīt pārlūkprogrammu, lai atteiktos no sīkdatnēm vai brīdinātu par sīkdatņu sūtīšanu. Tīmekļa pārlūkprogrammas ļauj Jums kontrolēt cietajā diskā saglabātās sīkdatnes, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, tostarp par iestatītajām sīkdatnēm, kā arī par to, kā tās pārvaldīt un izdzēst, apmeklējiet vietni http://www.allaboutcookies.org.

Ja Jūs nolemjat nepieņemt mūsu sīkdatnes, dažas mūsu vietnes funkcijas var nedarboties tik labi, kā mēs plānojām.

Sīkdatne

Domēns

Veids

Apraksts

Darbības ilgums

NID

.google.com

Reklāma

Šī sīkdatne tiek izmantota profilam, pamatojoties uz lietotāja interesi, un lietotājiem tiek rādītas personalizētas reklāmas.

6 mēneši

_fbp

.estateguru.co

Reklāma

Šo sīkdatni ir iestatījis Facebook, lai pēc tam, kad tiek apmeklēta šī vietne, un lietotājs pāriet uz Facebook vai digitālu platformu, kuru nodrošina Facebook reklāma, tajā tiktu parādīta reklāma.

3 mēneši

bscookie

.www.linkedin.com

Reklāma

Šī sīkdatne ir pārlūkprogrammas ID sīkdatne, kuru iestatījušas Saistītās kopīgošanas pogas un reklāmas tagi.

2 gadi

_gcl_au

.estateguru.co

Analītika

Šo sīkdatni izmanto Google Analytics, lai izprastu lietotāju mijiedarbību ar vietni.

3 mēneši

_gid

.estateguru.co

Analītika

Šo sīkdatni ir uzstādījis Google Analytics. Sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto vietni un palīdz izveidot analītisku pārskatu par vietnes darbību. Apkopotie dati, tostarp apmeklētāju skaits, avots, no kurienes tie ienāk tīmekļa vietnē un apmeklētās lapas anonīmā formā.

1 diena

_ga

.estateguru.co

Analītika

Šo sīkdatni ir uzstādījis Google Analytics. Sīkdatne tiek izmantota, lai aprēķinātu apmeklētāju, sesiju, kampaņas datus un sekotu vietnes lietojumam vietnes analītikas pārskatā. Sīkdatnes saglabā informāciju anonīmi un piešķir nejauši ģenerētu numuru, lai identificētu unikālos apmeklētājus.

2 gadi

_hjFirstSeen

.estateguru.co

Analītika

To iestatīja Hotjar, lai identificētu jauna lietotāja pirmo sesiju. Tas saglabā patiesu/nepatiesu vērtību, norādot, vai Hotjar pirmo reizi redzēja šo lietotāju. To izmanto Reģistrēšanas filtri, lai identificētu jaunu lietotāju sesijas.

30 minūtes

__hstc

.estateguru.co

Analītika

Šo sīkdatni ir iestatījis Hubspot, un to izmanto apmeklētāju izsekošanai. Tajā ir domēns, utk, sākotnējais laika zīmogs (pirmais apmeklējums), pēdējais laika zīmogs (pēdējais apmeklējums), pašreizējais laika zīmogs (šis apmeklējums) un sesijas numurs (pieaugumi katrai nākamajai sesijai).

1 gads 

24 dienas

hubspotutk

.estateguru.co

Analītika

Šo sīkdatni HubSpot izmanto, lai izsekotu vietnes apmeklētājiem. Šī sīkdatne tiek nodota Hubspot nosūtīšanas formā un tiek izmantota, deduplicējot kontaktus.

1 gads 

24 dienas

G_ENABLED_IDPS

.estateguru.co

Funkcionālā

Sīkdatni izmanto Google, un to izmanto Google vienreizējai pierakstīšanai.

7978 gadi 

6 mēneši 21 diena 19 minūtes

lang

.ads.linkedin.com

Funkcionālā

Šī sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu lietotāja valodas preferences, lai nākamajā reizē, kad lietotājs apmeklētu vietni, tiktu rādīts saturs tajā saglabātajā valodā.

Sesija

bcookie

.linkedin.com

Funkcionālā

Šo sīkdatni iestata LinkedIn. Sīkdatnes mērķis ir iespējot LinkedIn funkcijas lapā.

2 gadi

lidc

.linkedin.com

Funkcionālā

Šo sīkdatni ir iestatījis LinkedIn un izmanto maršrutēšanai.

1 diena

lang

.linkedin.com

Funkcionālā

Šī sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu lietotāja valodas preferences, lai nākamajā reizē, kad lietotājs apmeklētu vietni, tiktu rādīts saturs tajā saglabātajā valodā.

Sesija

__hssc

.estateguru.co

Funkcionālā

Šo sīkdatni iestata HubSpot. Sīkdatnes mērķis ir sekot līdzi sesijām. To izmanto, lai noteiktu, vai HubSpot vajadzētu palielināt sesijas numuru un laika zīmogus __hstc sīkdatnē. Tā satur domēnu, viewCount (palielina katru pageView sesijā) un sesijas sākuma laika zīmogu.

30 minūtes

PHPSESSID

estateguru.co

Nepieciešama

Šī sīkdatne ir PHP lietojumprogrammās. Sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu un identificētu lietotāju unikālo sesijas ID, lai pārvaldītu lietotāja sesiju vietnē. Sīkdatne ir sesijas sīkdatne un tiek izdzēsta, kad visi pārlūkprogrammas logi ir aizvērti.

Sesija

__hssrc

.estateguru.co

Nepieciešama

Šo sīkdatni iestata Hubspot. Saskaņā ar viņu dokumentāciju, ikreiz, kad HubSpot maina sesijas sīkdatni, šī sīkdatne tiek iestatīta arī, lai noteiktu, vai apmeklētājs ir restartējis savu pārlūkprogrammu. Ja šī sīkdatne nepastāv, kad HubSpot pārvalda sīkdatnes, tas tiek uzskatīts par jaunu sesiju.

Sesija

org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE

estateguru.co

Cits

Šo sīkdatni iestata pakalpojumu sniedzējs Infoniqa, ko izmanto tīmekļa veidlapām vietnē. Sīkdatne saglabā pieteikšanās procesa valodu.

10 gadi

sidebarClosed

estateguru.co

Cits

Nav apraksta

2 gadi 

8 mēneši 26 dienas

_dc_gtm_UA-47926272-1

.estateguru.co

Cits

Nav apraksta

1 minūte

_ga_QB09HKY478

.estateguru.co

Cits

Nav apraksta

2 gadi

_hjid

.estateguru.co

Cits

Šo sīkdatni ir iestatījis Hotjar. Šī sīkdatne tiek iestatīta, kad klients pirmo reizi nonāk lapā ar Hotjar skriptu. To izmanto, lai saglabātu izlases lietotāja ID, kas ir unikāls šai vietnei pārlūkprogrammā. Tā nodrošina, ka turpmāko apmeklējumu laikā tajā pašā vietnē uzvedība tiks attiecināta uz to pašu lietotāja ID.

1 gads

UserMatchHistory

.linkedin.com

Cits

Linkedin – tiek izmantots, lai izsekotu apmeklētājus vairākās vietnēs, lai parādītu atbilstošu reklāmu, pamatojoties uz apmeklētāja vēlmēm.

1 mēnesis

AnalyticsSyncHistory

.linkedin.com

Cits

Nav apraksta

1 mēnesis

li_gc

.linkedin.com

Cits

Nav apraksta

2 gadi

_hjIncludedInSessionSample

estateguru.co

Cits

Nav apraksta

2 minūtes

_hjAbsoluteSessionInProgress

.estateguru.co

Cits

Nav apraksta

30 minūtes

_gaexp

.estateguru.co

Darba izpildē

Šī sīkdatne tiek izmantota, lai noteiktu lietotāja iekļaušanos eksperimentā un tā eksperimenta termiņa beigām, kurā lietotājs ir iekļauts.

2 mēneši 2 dienas